×

History

ประวัติสมาคม

              สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าวานิชที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทย จัดตั้งชมรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาสถานะของชมรมเป็น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  และได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคปศุสัตว์ไทย โดยมีคณะ กรรมการสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ และมีวาระการทำงาน 2 ปี
           ในเวลาต่อมา คณะกรรมการสมาคมฯ มีแนวคิดจะพัฒนาและยกระดับธุรกิจอาหารสัตว์ไทยให้มีมาตรฐานและการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ภาคปศุสัตว์ของไทยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้ดี จึงจัดโครงสร้างการทำงานเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯมีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านวิชาการ และด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริษัทสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเพื่อการลดอุปสรรคและพัฒนาธุรกิจด้วยกัน
            ปีพ.ศ. 2564 สมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 54 บริษัท คณะกรรมการจำนวน 19 คน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เพิ่มเติมแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกด้วยการมุ่งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากขึ้นของการดำเนินธุรกิจและมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจปศุสัตว์ไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจปศุสัตว์ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต

                                         —————————————–


            Thai Feed Mill Association (TFMA) is a private non-profit organization. It was founded by a group of entrepreneurs, who have realized the importance of developing collaboration among livestock sectors in Thailand. Starting as a grouping, it was registered under the Trade Association Act, B.E. 2509 as Thai Feed Mill Association (TFMA) on December 25th, 1978.  Its main objective is to assist members in solving problems affecting feed and livestock businesses. TFMA is managed by the Board of Directors, selected from its members every two years.

To further improve its performance, The Board of Directors set up 3 committees 1.Marketing, 2. Technical, and 3. Human Resources. Members are encouraged to actively participate in the committees.

By the year 2021, TFMA has altogether 54 members and 19 Directors. For the benefits of members, The Board of Directors has improved TFMA’s data and information system, and is determined to make it to be the information center for Thailand’s livestock sector so that this business will be more vigorous and healthy throughout the whole supply chain.

Purpose

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิต การค้าอาหารสัตว์ การนำเข้าวัตถุดิบสัตว์ เช่น ข้าวโพด ปลาป่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ฯลฯ เพื่อตลาดภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การค้า เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ การค้าอุตสาหกรรมการเงิน หรือ เศรษฐกิจ

ประสานความสามัคคี และ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันในทาง วิชาการข่าวสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์

ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

ส่งเสริมคุณภาพของอาหารสัตว์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

ทำความตกลง หรือ วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว

ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ. 2509

ไม่ประกอบกิจการค้าเพื่อแสวงหากำไรหรือดำเนินการทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

Vision

วิสัยทัศน์

ธุรกิจปศุสัตว์แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Role

ภารกิจ

ประสาน กำหนด และร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นเพื่อการผลิตอาหารสัตว์และห่วงโซ่ปศุสัตว์อื่นให้ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ด้วยมาตรฐานสูง

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon