×

เกษตรกรจับมือ CPF ปลูกข้าวโพดไม่รุกป่า ปลอดเผา สร้างต้นทางห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Please enter correct URL of your document.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สร้างความร่วมมือกับเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางที่รับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ไม่รุกพื้นที่ป่า และปลอดการเผา และยังเดินหน้าให้ความรู้

เกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Fanpage, Youtube Chanel และ Line Group หนุน

เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการเพาะปลูก สร้างรายได้เพิ่ม เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบหลักของห่วงโซ่ผลิตอาหารที่ยั่งยืนของซีพีเอฟ
นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรสำหรับซีพีเอฟ กล่าวว่า

ปัจจุบันซีพีเอฟจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ระบุได้ถึงแหล่งปลูกมีเอกสารสิทธิถูกต้อง ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และ

ปลอดการเผา โดยดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 เพื่อเป็น

คู่คิดเกษตรกรปลูกข้าวโพดมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกข้าวโพดให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ เตรียมดินถูกวิธี ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ใช้นวัต

กรรมและเทคโนโลยีการปลูกที่ทันสมัย ตลอดจนเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีความมั่นใจ

มีตลาดรับซื้อ สามารถขายได้ในราคาที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร เป็นการ

ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแก้ปัญหาเกษตรกรถูกกดราคาขายที่ยั่งยืน

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง สำหรับ

ในปีการผลิตนี้บริษัทฯ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดที่รับผิดชอบ ด้วยการลงทะเบียนการเพาะ

ปลูกในระบบตรวจสอบย้อนกลับของบริษัทที่ https://traceability.fit-cpgroup.com/ ช่วยให้เกษตรกรมั่นใจเรื่องการมีตลาดรับซื้อและราคาขายที่ได้

มาตรฐาน” นายวรพจน์กล่าว

นับตั้งแต่บริษัทฯ นำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพื่อระบุแหล่งปลูกข้าวโพด ตามหลักการ “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” และโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน

ข้าวโพดยั่งยืน” ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และเกษตรกรร่วมมือปรับเปลี่ยนสู่การปลูกแบบ

ปลอดเผา (zero burn) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายชัชวาลย์ มิกขุนทด “ชัช” เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก พื้นที่ 300 ไร่ ในพื้นที่ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กล่าวว่า

ตนและเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ ต.หินดาด 230 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เริ่มปลูกข้าวปลายเดือนมิถุนายน

ยืนยันว่าการไถกลบตอซังแทนการเผามีผลดี ช่วยรักษาธาตุอาหารให้กับดิน และนับตั้งแต่ได้มาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 เกษตรกรมีความรู้

และเข้าใจเทคนิคการปลูกที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ตั้งแต่การตรวจธาตุอาหารในดิน เตรียมดิน การปลูก การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ช่วยให้อัตรา

การงอกดีกว่าเดิม ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น สามารถประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยได้มากกว่าเดิม และที่สำคัญ เกษตรกรทุกคนมั่นใจมีตลาดรับซื้อแน่

นอน

“ผมและเพื่อนเกษตรกรได้ประโยชน์จากโครงการฯ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาด เกษตรกรในกลุ่มทุกคนสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้โดยตรง ซึ่งมีกระบวนการรับซื้อที่

โปร่งใส ได้ราคาตามคุณภาพผลผลิต” นายชัชวาลย์กล่าว

ด้าน นายสุริยันต์ ทองนาค “ตี๋” เกษตรกรปลูกข้าวโพดใน ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เล่าว่า มาเข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน

ข้าวโพดยั่งยืน” เมื่อปี 2560 รู้จักโครงการจากเกษตรกรใน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ซึ่งทำให้มีความรู้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และทำให้ผลผลิตมี

ความชื้นตามที่โรงงานอาหารสัตว์ต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาที่ดีขึ้น สำหรับผลผลิตของปีที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวได้เป็นที่น่าพอใจ

และได้ราคาขายที่ดี ในปีนี้ตนและเกษตรกรในพื้นที่ได้นำข้อมูลปริมาณน้ำฝนมาช่วยกำหนดเวลาการปลูกเพื่อลดการความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง

ยาว และจะเน้นเรื่องยุติการเผาหลังเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูธาตุอาหารในดินและอากาศในชุมชนจะดีขึ้น

ที่มา: https://mgronline.com/business/detail/9640000067803

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon