×

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Please enter correct URL of your document.

สศก. ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือ “มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการปศุสัตว์” การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2030 โดยจะมีการประชุมร่วมกับ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรักไทย งามภักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีคุณสุกัญญา เป็นผู้แทนสภาหอการค้าฯ และคุณภาสินี ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย,ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) , องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศุสัตว์

โดย คุณสุกัญญา และภาสินี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการลดคาร์บอนที่ดำเนินการระหว่างภาคีปศุสัตว์ฯ กับ มจธ. และเพื่อเชื่อมโยงโครงการฯระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วย

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 136

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon