×

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

Please enter correct URL of your document.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อหารือ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร” เพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2030 หลังจากที่ได้มีการหารือ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ โดยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน คือ นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมีผู้ร่วมหารือจากหน่วยงานต่างๆ คือ FAO, UNDP, สภาหอการค้าฯ(คุณสุกัญญา), สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย(ภาสินี)

จากการหารือได้แนวทางว่า กิจกรรม/โครงการ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ที่กรมพัฒนาที่ดินกำลังดำเนินการนั้นคาดว่าจะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตัวชี้วัดและดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ประมาณ 5 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คือ การส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี2559-2564 และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี2559-2565

ในการนี้ คุณสุกัญญา และภาสินี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการลดคาร์บอนที่ดำเนินการระหว่างภาคีปศุสัตว์ฯ กับ มจธ. ซึ่งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวของภาคีฯ และมองเห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันโครงการ/กิจกรรมของภาคเอกชน ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon