×

หมวดที่ 2

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :-
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิต การค้าอาหารสัตว์ การนำเข้า วัตถุดิบสัตว์ เช่น ข้าวโพด ปลาป่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ฯลฯ เพื่อตลาดภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การค้า เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ การค้าอุตสาหกรรมการเงิน หรือ เศรษฐกิจ
3. ประสานความสามัคคี
และ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันในทาง วิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมคุณภาพของอาหารสัตว์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและ ปรับปรุงการผลิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับ นโยบายของทางราชการ
7. ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ
8. ทำความตกลง หรือ วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบ วิสาหกิจของสมาชิกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบ
วิสาหกิจ
11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
12. ไม่ประกอบกิจการค้าเพื่อแสวงหากำไรหรือดำเนินการทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon