×

“ สภาเกษตรกรฯ”หนุนใช้ นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ลดกรดในดิน เพิ่มผลผลิตข้าวโพด

Please enter correct URL of your document.

สภาเกษตรกรฯหนุนใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำร่อง 5 จังหวัด ลดสภาพดินเป็นกรด พร้อมร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะทำงานด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาพืชหลักของเกษตรกรในจังหวัด พบว่าเกษตรกรทำเกษตรกรรมโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมขาดการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลต่อผลผลิตและเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อบำรุง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขาดการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ นั่นคือ ดิน สภาพดินที่มีความเป็นกรดจากการที่ใช้สารเคมีที่มากเกินไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) และมูลนิธิอุษรินทร์ โดย นายศศิศ  มนต์เสรีนุสรณ์ สนับสนุน ทำการศึกษาวิจัย และทดลองพื้นที่การเกษตรด้วยนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย ในแปลงเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ นครราชสีมา

ผลที่ได้เปอร์เซ็นต์ในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 18 – 28% ภายใต้การทำเกษตรกรรมของเกษตรกรปกติเหมือนเดิมทุกประการ แคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นเทคโนโลยีนาโน ชนิดแขวนลอย เป็นสารที่มีอนุภาคเป็นบวก บดในส่วนที่เป็นโมเลกุลไม่เกิน 0.5 ไมครอน โดยใช้วิธีการวัดค่าดินเป็นหลัก

วิธีการ คือ ผสมน้ำฉีดพ่นที่ดิน ซึ่งจากการทดสอบแล้วเก็บข้อมูลจะตอบสนองเรื่องของผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นกว่า โดยใช้ในปริมาณที่ไม่มาก เช่น ถ้าวัดค่าดินมี PH 5 จะใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย ประมาณ 5 ลิตร/ไร่ ต้นทุนการผลิตประมาณ 300 บาท/ไร่ แต่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 18 – 25% เป็นอย่างต่ำ ในบางแปลงปลูกหรือบางสายพันธุ์ของข้าวโพดอาจจะสูงถึง 30% ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการใช้แรงงาน

นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น ไก่ไข่ ไข่จะเป็นสีแดงมากขึ้น สุกร เนื้อจะเป็นสีชมพู ซึ่งสารสีธรรมชาติจากข้าวโพดไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหรือผู้บริโภค ไม่ต้องพึ่งสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตราย ผสมน้ำฉีดพ่นที่ใบ จากงานวิจัยของประเทศทางยุโรป และทางกลุ่มตะวันออกกลาง ในพืชปลูกใหม่ อาทิ อะโวคาโด ในแปลงปลูกทะเลทราย เช่น ประเทศอิสราเอล เพื่อลดการคายน้ำในสภาวะแล้ง ซึ่งจะทำให้ทนทานต่อสภาพแล้งได้ยาวนานขึ้น โดยสภาเกษตรกรฯกำลังศึกษาเพิ่มเติมอย่างมีนัยยะเรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วย

อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯยังได้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ให้สูงขึ้น ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่การปลูกประมาณ 1,600,000 ไร่ เกิดปัญหาไวรัสใบด่างประมาณ 500,000 ไร่ 4 อำเภอหลัก ได้แก่ อำเภอโชคชัย เสิงสาง ครบุรี หนองบุญมาก ก่อนเกิดปัญหาผลิตมันสำปะหลังทั้งจังหวัดได้ปริมาณ 3.3 ตัน หลังเกิดปัญหาปริมาณ 2.7 – 2.8 ตัน

จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอยไปทดสอบวิจัยทั้งในแปลงเกษตรกรและแปลงในมหาวิทยาลัยปรากฏว่า ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ เกษตรกรเคยปลูกได้ผลผลิตประมาณ 3 ตัน กลับเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็น 6 ตัน/ไร่/รอบ/ปี รวมทั้งผลข้างเคียง (Side effect) ที่ไปกระตุ้นให้พืชเกิดสภาพต้านทาน(resistor) สร้างสารโปรตีนขึ้น 2 ชนิด  ชนิดแรกจะเป็นตัวทำลายไวรัสใบด่างเก่งมากในเรื่องของเชื้อรา ส่วนชนิดที่ 2 จะส่งผลให้มันสำปะหลังสร้างฮอร์โมนขึ้นมาแล้วไปกระตุ้นกลิ่นที่มีอยู่ในมันสำปะหลังซึ่งแมลงไม่ชอบ ในแปลงที่ฉีดพ่นนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอยจะพบแมลงหวี่ขาวน้อยมาก การระบาดของโรคใบด่างก็จะลดลง

“ตอนนี้ประเทศไทยผลิตข้าวโพดได้ 4.7 – 4.8 ล้านตัน แต่ความต้องการอยู่ที่ 8-9 ล้านตัน ตลาดยังมีความต้องการอีกสูงมาก ขณะที่มันสําปะหลังผลิตได้ 30 ล้านตัน แต่ความต้องการอยู่ที่ 40 ล้านตัน เพราะฉะนั้นโอกาสด้านการตลาดยังมีอีกเยอะมากที่จะขยาย ต้องฝากไปยังหน่วยงานของรัฐ ให้เร่งเรื่องของการศึกษาวิจัยต่อยอดในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆแล้วเร่งรีบสู่การถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อจะได้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตต่อไป ขณะที่นโยบายภาครัฐก็จะใช้เรื่องของงบประมาณน้อยลงด้วย” นายเติมศักดิ์

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/977897

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 136

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon